Menu

Privacy statement

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn, met als doel het uitvoeren van de zorg en/of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig voor de aanmelding bij een van onze locaties. Ons uitgangspunt is dat we niet teveel en niet te weinig registreren.

Wij hebben de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen met externe partijen, zoals bijvoorbeeld externe gecertificeerde instellingen, ISO-auditor en accountant. In sommige gevallen wordt uw specifieke toestemming gevraagd. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij vragen en bewaren alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed kunnen uitoefenen van onze zorgverlening. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, gezondheidsgegevens en problematiek(historie). De meeste persoonsgegevens hebben wij rechtstreeks van u, uw ouders/voogd of van verwijzers gekregen.

Wanneer u de noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen en de zorg niet leveren. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om in te kunnen schrijven bij een van onze locaties.

Welke gegevens verzamelen wij via onze website en waarom?

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

De informatie die u hier invult, wordt verzonden naar een e-mailadres binnen onze organisatie. De door u opgegeven gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen binnen onze website.

Wanneer we uw gegevens gebruiken om u via e-mail te informeren, blijven uw gegevens in ons e-mailprogramma bewaard.

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Onze medewerkers en zelfstandigen zijn op de hoogte en bekend met de Gedragscode Privacy. Dit is gebaseerd op ons Beveiligingsbeleid. Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers de juiste kennis hebben van interne en externe processen.

De persoonsgegevens worden bewaard in ons elektronisch cliënten dossier (NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd) en alleen die medewerkers die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben kunnen de persoonsgegevens inzien. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, vastgelegd in ons Bewaarbeleid. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. 

Welke rechten heeft u?

Wij hanteren onderstaande rechten met toestemming van:

  • Jeugdige jonger dan 12 jaar: ouders met gezag of voogd.
  • Jeugdige 12 tot 16 jaar: zelf met toestemming van de ouder met gezag of de voogd van de jeugdige vereist.
  • Jeugdige vanaf 16 jaar: zelf, tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. In dat geval moet er een mentor/curator/bewindvoerder toegewezen zijn door de rechtbank.

U kunt bij ons management team een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Als u ons verzoekt om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij controleren of dit mogelijk is. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en verifiëren wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy statement te wijzigen. Op onze website staat echter altijd de meest recente versie. Als een nieuwe versie gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.