Menu

Certificering

ISO 9001 certificering

De Langstee BV voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Permanente opvang voor jongeren met (licht) verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen.

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen, treedt in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken.
Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling is  het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren.  Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.